LAVA Architecten
Parijsstraat 74 3000 Leuven
00 32 16 23 01 41

Goede architectuur is voor ons het exploreren en benutten van onverwachte potenties.
LAVA bestrijkt voor elk project het speelveld tussen drie schijnbaar tegengestelde thema’s:

Fragmentatie / Defragmentatie
Het generieke / Het specifieke
Interieur / Exterieur

Fragmentatie
Defragmentatie

LAVA ontwerpt op het spanningsveld tussen fragmentatie en defragmentatie. Veeleer dan een kant-en-klaar ontwerp te realiseren, zullen we de opdrachtgever een traject presenteren dat verder gaat dan de oorspronkelijke opdracht en waar hij als een volwaardige partner op kan ingrijpen.

Fragmentatie van computerbestanden op een harde schijf komt voor als er bij het schrijven van een bestand niet voldoende aaneengesloten vrije ruimte is om alle gegevens achter elkaar te kunnen opslaan. Het bestand wordt in dit geval opgedeeld en verspreid over lege plekken op de harde schijf opgeslagen. Dat leidt ertoe dat bij het lezen van het bestand de leeskop meermaals opnieuw moet worden gepositioneerd en pas gelezen kan worden als de betreffende sector zich onder de leeskop bevindt. Beide kost relatief veel tijd.

met andere woorden: het invullen van de vrije ruimte.

Defragmentatie is het optimaliseren van de ordening van gegevens op een harde schijf van een computer. Bepaalde bestandssystemen, zoals FAT16, neigen ertoe de bestanden in steeds kleinere stukjes verspreid over de harde schijf op te slaan. Defragmentatieprogramma’s zetten de enen en nullen van bestanden bij elkaar, zodat deze bestanden niet meer opgesplitst over de harde schijf verspreid staan. Er ontstaat hierdoor vrije ruimte op de schijf.

met andere woorden: het creëren van vrije ruimte.

We zijn overtuigd dat de menselijke maat de basis is voor elk ontwerp, of het nu om een interieur of een grootstedelijk project gaat. Deze menselijke maat bereiken we in onze ontwerpen door op zoek te gaan naar de ‘relevante module’. De module is vaak de ruimtelijke vertaling van het primaire programma. Bij een zorgproject zijn dit de kamers, bij sociale huisvesting de appartementen, bij een school de klassen. Deze zoektocht naar de geschikte module-maat, noemen we fragmentatie.

Losstaande entiteiten vormen geen ontwerp op zichzelf. Hier zetten we het proces van defragmentatie in. Een intelligente en dense schikking creëert spanning tussen de modules onderling. Deze vrije ruimte kan zowel binnen- als buitenruimte zijn. Hier is plaats voor ruimtelijkheid. Het zijn deze plekken die vaak niet gevraagd werden in de opgave, maar net de essentie van onze ontwerpen vormen.

 

Het generieke
Het specifieke

Het proces van defragmentatie introduceert de menselijke maat en past het ontwerp aan in zijn context, aan de oriëntatie, aan de potenties in de opgave, aan de stedelijke zowel als de landschappelijke omgeving. Het kneedt de opgave tot in het kleinste detail en verzorgt het samenhangend geheel. Dit ontwerpproces leidt tot antwoorden die heel specifiek zijn.

Vele modules laten zich generiek schakelen. Een terugkerend principe bij ontwerpen is het zoeken naar het systeem of de generieke structuur die een oplossing biedt voor een opgave. Meer dan een ontwerp van een gebouw levert het ontwerp een methodiek om aanpassingen of uitbreidingen eenvoudig te bedenken en te realiseren. De kleine module leidt tot een rationele en kostenefficiënte planopbouw, ze kan verdichting aan en calculeert een uitbreiding of een andere functie vooraf in. Ze kan andere invullingen aan dan deze waarvoor ze geconcipieerd werd. Deze methodiek leidt in onze ogen tot duurzame gebouwen. Onze architectuur is generiek zowel als uitermate specifiek.

 

Interieur
Exterieur

De vrije ruimte kan zowel binnen- als buitenruimte zijn. Het raakvlak tussen beiden biedt com-fort. Het bepaalt wat geklimatiseerd, geventileerd, beschut, beveiligd is. We zijn ons hierbij bewust van de inname van de natuur. Het ontwerp wordt ingesneden door groene interven-ties, gevels en daken worden begroend, ecosystemen worden geïnstalleerd, de evolutie van het raakvlak wordt beredeneerd bij de conceptie. We proberen onze gebouwen zo te detaille-ren dat ze ettelijke decennia meegaan, maar laten toe dat de natuur ze terug inneemt.

 

Manifest

LAVA CUREERT RUIMTE

LAVA streeft in haar ontwerpen een ‘open’ ruimtelijkheid na die in staat is verschillende activiteiten te combineren en die kan evolueren in de tijd;

Aanpasbare open ruimtelijkheid die kan transformeren ten bate van toekomstige generaties;

Met de ambitie om erfgoed voor en van de toekomst te ontwerpen;

Architectuur als een begin- en geen eindpunt.

LAVA DIENT OPEN GEESTEN

LAVA begeleidt en herdenkt het functioneren van de initiator om diens programma te laten functione-ren in een toekomstbestendige structuur;

Open ruimtelijkheid vraagt mentale openheid van de initiator, het vergt moed om de lange termijn voorop te stellen en zich daar nu naar te conformeren.

LAVA BEDENKT BIOTOPEN

LAVA transformeert met grote ambitie materialen, landschap, geschiedenis, cultuur en economie tot een habitat;

Constructies waarin men zich bewust is van z’n omgeving, die afwisseling bieden en meewerken met het natuurlijke bioritme van mens en natuur;

Via ruimtelijk rendement condenseert zij het bouwprogramma tot een compact volume of een integratieve nederzetting.

LAVA MAAKT PLEKKEN

LAVA staat voor een verhalende architectuur waar menselijke relaties en beleving voorop staan;

De ruimtelijkheid van deze plekken werkt bindend en verbindend;

Transformeerbare toeëigenbare plekken die hun sociale duurzaamheid versterken;

Sociale mobiliteit krijgt de bovenhand.

LAVA MAXIMALISEERT SPAARZAAMHEID

Duurzaamheid is spaarzaamheid; spaarzaam omgaan met ruimtegebruik, materialen, water en energie;

Horizontaal wordt verticaal;

Materialen zijn geleend en worden circulair gereserveerd in hun ontwerpen;

Energie is hernieuwbaar en fossielvrij.

LAVA ZIJN PASSIONELE (ONDER)ZOEKERS

Zij zoeken naar juiste antwoorden op grote vraagstukken van deze tijd, uitdagingen over klimaat en sociale ongelijkheid;

Via denkwerk, onderzoek en creativiteit, ontwerpen zij projecten met een positieve handdruk om levens te beteren en de planeet te helen.

LAVA IS EEN LABORATORIUM

LAVA werkt intuïtief aan een (Darwiniaanse) architectuur via evolutie, variatie en selectie;

Het ‘boetseren’ van een rake, wervende, tijd-robuuste architectuurvorm; haar architectuur is kind van haar tijd;

De huid moet levend en natuurinclusief zijn;

LAVA wendt daarvoor het vakmanschap aan in haar atelier.

LAVA IS HOOPVOL

Haar gedachtegoed is de afspiegeling van het geloof in de toekomst.

 

 

progress terug